Viet số 2 không ai số 1

Posted by

Viet số 2 không ai số 1, với mình là vậy, dù rằng đến tận bây giờ vẫn kệ thằng em tự lọ mọ mày mò. Xưa cùng admin TGS, còn hay đi đánh pes, giờ mỗi thằng mỗi việc, thi thoảng lắm mới gặp đc nhau.
Chúc mừng anh, và như 12 lần trước, vẫn chờ ăn khao như a Hùng Bean