Tuy nhiên

Posted by

Tuy nhiên, loài người nói chung, và giáo dục nói riêng, chưa bao giờ đứng trước thách thức lớn như lần này, khi đối thủ của họ là trí tuệ nhân tạo (AI).
Thời đại của trí tuệ nhân tạo
Cho đến thời gian gần đây, việc máy móc thay thế con người chủ yếu nằm ở chỗ liệu các kỹ sư và các nhà nghiên cứu có thể quy trình hóa được một công việc tới mức có thể lập trình để máy móc thực hiện hay không.
Khi quy trình hóa được thành những bước giản đơn, máy móc sẽ thực hiện được. Ví dụ các…
Đọc tiếp