Sau một thời gian chuẩn bị tính từ cuộc gặp đầu tiên

Posted by

Sau một thời gian chuẩn bị tính từ cuộc gặp đầu tiên, hôm nay Koang Lê và một bạn làm IT nữa đến gặp, cho xem bước đầu thiết kế trang theo nội dung “Bản đồ từ thiện”. Hy vọng ít ngày nữa có thể mời các nhóm và quỹ xã hội- từ thiện đến góp ý để hình thành một mạng lưới thông tin cho các hoạt động từ thiện, nhằm tránh tình trạng “Thiếu – Thừa”. Bước đầu bao giờ cũng còn nhiều đơn sơ, nhưng phải có bước đầu mới có những bước tiếp theo.