Hôm nay mùng một tháng tam

Posted by

Hôm nay mùng một tháng tam
Mở hàng một phát đi làm xét nghiêm
Vạch ven chọc cái kim tiêm
Tiết canh hãm vội độ kiềm hơi cao
Siêu âm ổ bụng xem sao
Mật đa polyp năm nào chả thê
Vẫn gan nhiễm mỡ chứ giề
Nhưng thêm cái kết luận nghe bồi hồi
Liệt tiền tuyến…hoá thạch rồi
Ông anh bác sĩ bảo: Ôi! Càng mừng!
Đúng hôm chay tịnh lạc vừng
Khám xong mà thấy thật ưng cái bùng