Hết một ngày học

Posted by

Hết một ngày học, thường học sinh có ít hoặc không có bài tập. Việc giao bài tập về nhà phụ thuộc nhiều vào phong cách dạy của từng thày cô. Trong cùng bộ môn toán, có 3 thày, cô khác nhau cùng dạy một lớp, có người giao bài về nhà nhưng có người không giao. Mặc dù vậy, bài về nhà thường học sinh chỉ làm tối đa trong 15 phút là xong. Chỉ có các môn toán, tiếng Anh, lịch sử là có bài tập về nhà.
Với lịch học như vậy, học sinh có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và đọc sách. Cũng cần nói thêm việc đọc sách là một yêu cầu bắt buộc của nhà trường. Con tôi nói quy định của trường đối với học sinh lớp 7 là một năm đọc ít nhât 25 cuốn sách.