Đại Lừa thua toàn diện và đúng quy trình trước Xiêm La

Posted by

Đại Lừa thua toàn diện và đúng quy trình trước Xiêm La. Sự thúc thủ của nền túc cầu đầm lầy là cơ hội tốt cho các cư dân ếch nhái vuốt mặt ngoi lên làm ngợm, hehe…!!!
Còn để ra cái giống người thì phải mất ít nhất hơn bốn nghìn năm nữa.
Thật…!!!