Công hộ quốc gia phong thượng đẳng

Posted by

Công hộ quốc gia phong thượng đẳng,
Tước phong hầu truy tặng Đại vương,
Bảng vàng thánh thọ vô cương
Hiếu trung tiết nghĩa đôi đường vẹn hai.
Gương anh hùng muôn đời soi tỏ,
Đất Văn Lang thiên cổ anh linh,
Bao phen đắp luỹ xây thành,
Khắp miền duyên hải, sông Tranh nức lòng…
——————————————
Thiêng thật, nay sang tháng tiệc thì hôm qua người của Quan, ghế của Quan đc đưa đến, ngồi xem nói đến một cái mà ngta tủi bóng khóc ngay luôn được…
Thôi thì mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng, vẫn chỉ ước được khai trí khai tuệ, đặc quyền đắc phép, đắc tài sai lộc để trên phụng sự Tiên Thánh, dưới cứu người trần gian…
Mở mắt ra đã cảm nhận đc một tháng lộc lá nảy nở rừng cây.