#ComplimentChallenge

Posted by

#ComplimentChallenge
|đú đởn tăng tương tác|
Viết tên của các bẹn dưới post này (nếu kèm thêm những lời tình cảm càng tốt) và tôi sẽ nói với bạn điều tôi luôn thích ở bạn
Comment your name (and it’s even better if there’s a lovely message going along) under this status and I’ll tell you something something something that I have always always always liked about you
See Translation