Chuyện này không còn tính thời sự

Posted by

Chuyện này không còn tính thời sự, mà chẳng liên quan gì đế mình, nhưng tính mình hay lo lắng vu vơ.
Cách chức trong quá khứ của một ông cựu bộ trưởng có thể tạo ra rủi ro pháp lý rất kỳ lạ là tất cả các thông tư mà ông ấy đã ký trở nên vô giá trị, vì ông ấy đã bị tước quyền ký một cách hồi tố. Như vậy sẽ có cả trăm thông tư mất giá trị pháp lý cũng như cả ngàn văn bản quy phạm pháp luật lấy những thông tư này làm cơ sở.