Posted by

. NỢ MỘT NGƯỜI
Ở đời hiếm được toàn y
Nợ người nào rễ nằm lỳ được sao
Nắng non đã quá ngọn sào
Người còn chưa tỉnh hỏi sao tôi cười
Tháng hai đến hết tháng mười
Đêm dài ngày ngắn mười mươi rõ ràng
Vậy sao đời lắm trái ngang
Reo nên tiếng xấu phũ phàng tôi đau
Cuộc sống tươi đẹp muôn màu
Sao không nghĩ tốt cho nhau một lần
Để nay tôi phải phân vân
Tình thân tan vỡ thẫn thần ruột gan
Cuộc đời tôi dẫu cơ hàn
Đói cơm thiếu áo đâu than nửa lời
Sao người nỡ đổ tội tôi
Gieo nên tiếng ác để rồi làm thinh .